0421 m   -22.558717   -43.675982

blue lake!!! raining again…